Cluster Sanur New

sanur (1)

Harga November 2018

Tipe Kana 

LB : 22 m2  LT : 60 m2

Cash : Rp 168 juta
KPR  : Rp 172 juta
(Angsuran 900 ribu/bulan)

Harga November 2018

Tipe Soka

LB : 27 m2  LT : 72 m2

Cash : Rp 208 juta
KPR  : Rp 213 juta
(Angsuran 1,1 juta/bulan) 

Harga November 2018

Tipe Dahlia A – Dahlia B 

LT : 72 (6×12) – 90 (6×15)

Cash : Rp 236 – 265 juta

KPR : Rp 241 – 271 juta (Angsuran 1,3 – 1,5 juta/bulan)